Betreutes Wohnen Diekirch (50)

46, Esplanade - Résid. Hélène
L-9227 Diekirch
80 90 90
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
5, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 38 69 1
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplan.
L-9227 Diekirch
80 75 13
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
5, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 38 69 1
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplan.
L-9227 Diekirch
80 75 13
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 97 29
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 75 06 1
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 97 29
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Centre Socio-Educatif De L'etat

50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 97 29
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 33 44
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 33 44
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 33 44
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 27 13
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Fondation Kannerschlass Pamo

50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 27 13
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 27 13
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 75 06 1
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 75 06 1
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Foyer Jacoby (Fondation Kannerschlass)

50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 75 06 1
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Foyer Janosch (Fondation Kannerschlass)

50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 97 29
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 97 29
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 75 06 1
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Foyer Saint-Joseph Senningerberg

50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 97 29
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade - Résid. Hélène
L-9227 Diekirch
80 85 80
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 75 06 1
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade - Résid. Hélène
L-9227 Diekirch
80 85 80
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Foyer St-Martin

50, Esplanade - Résid. Hélène
L-9227 Diekirch
80 97 29
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Foyer Ste Claire

50, Esplanade - Résid. Hélène
L-9227 Diekirch
80 97 29
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
50, Esplanade - Résid. Hélène
L-9227 Diekirch
80 97 29
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Foyer Thérèse

50, Esplanade - Résid. Hélène
L-9227 Diekirch
80 85 80
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
59, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 86 44
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Institut Saint-Joseph

9, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 87 24
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Institut St-Joseph

9, Esplanade
L-9227 Diekirch
80 87 24
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Jongenheem - Foyer E1 Asbl

11, R. De L'eau
L-9225 Diekirch
80 43 20
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Jongenheem - Foyer L. Weyer Asbl

11, R. De L'eau
L-9225 Diekirch
80 43 20
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Jongenheem Asbl

2, R. De L'eau
L-9225 Diekirch
80 89 88
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Jongenheem Asbl

13, R. De L'eau
L-9225 Diekirch
80 42 41
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
13, R. De L'eau
L-9225 Diekirch
80 42 41
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Jongenheem Foyer 1

2, R. De L'eau
L-9225 Diekirch
80 89 88
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
2, R. De L'eau
L-9225 Diekirch
80 89 88
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
9, R. De L'eau
L-9225 Diekirch
80 28 16
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
9, R. De L'eau
L-9225 Diekirch
80 28 16
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
9, R. De L'eau
L-9225 Diekirch
80 28 16
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Maison De La Porte Ouverte (Fondation)

9, R. De L'eau - Résid. Etoile
L-9225 Diekirch
80 99 74
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
9, R. De L'eau - Résid. Etoile
L-9225 Diekirch
80 99 74
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Reso-Haiser

9, R. De L'eau - Résid. Etoile
L-9225 Diekirch
80 99 74
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
9, R. De L'eau - Résid. Etoile
L-9225 Diekirch
80 99 74
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
9, R. De L'eau - Résid. Etoile
L-9225 Diekirch
80 99 74
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)
9, R. De L'eau - Résid. Etoile
L-9225 Diekirch
80 99 74
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Sodexho Senior Service Sa

3, Rte D'erpeldange
L-9224 Diekirch
80 93 26
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)

Téistuff

3, Rte D'erpeldange
L-9224 Diekirch
80 93 26
Betreutes Wohnen Diekirch
(0)